ART Mücevherat & Saat

Genel Şartlar

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme Metni ile yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve yürürlükteki ilgili diğer sair mevzuat kapsamında, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 58133-5 sicil numarası ile kayıtlı Levazım Mah. Koru Sk. Zorlu Center No.2/308 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim ART MÜCEVHERAT SAN. VE TİC. LTD. Şirketi’ne (“Şirket”) ait ve Şirket tarafından işletilen “www.artjewellerywatches.com” alan adlı internet sitesinin (“Web Sitesi”) tarafınızca kullanılması, Şirket ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişki ile bağlantılı olarak Kişisel Verilerinizin elde edilmesi, Şirket’e sağladığınız verilerin işlenmesi, kullanım türü, derecesi ve amacı ile ilgili olarak siz kullanıcılarımıza bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin ve gizli bilgilerinizin korunmasını ve gizli tutulmasını ciddiye almaktayız. Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirketimiz, çalışanlarımız ve servis sağlayıcılarımız tarafından sizlere karşı ticari ve/veya sözleşmesel ilişkiden doğan görev ve yükümlülüklerimizi yerine getirirken veri korunmasını, veri gizliliğine dikkat edilmesini ve verilerin yalnızca sizlere bildirdiğimiz amaçlarla kullanılmasını sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.
Şirket tarafından işlenmesi gereken ve söz konusu veri işleme amacı ile sınırlı olarak tarafınızdan talep edilen Kişisel Verileri Şirket’e sağlamanız gerekmektedir.
Şirket ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişki nedeniyle Şirket tarafından Web Sitesi’ndeki veya Web Sitesi dışından alınan formlar, çerezler ve benzeri yöntemler suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yollar ile elde edilen Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak Kanun’un 4. maddesinde ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen genel ilkeler ışığında, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’in sözleşmesel yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve sözleşmesel haklarınızın tesisi için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri ile tarafınıza ait kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu metinde belirtilen amaçlar dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

Bizlere sağladığınız verileriniz yurt içinde ve/veya yurtdışında mukim mevcut iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, haleflerimiz, hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar, hukuk ve vergi danışmanları, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari faaliyetlerimizi yürütebilmek adına işbirliği yaptığımız hizmet tedarikçilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek ve bu kişiler tarafından yukarıda belirtilen Kişisel Veri işleme amacı ile orantılı ve gerekeli olan süre ile işlenebilecektir.
Söz konusu verileriniz, Şirket’in işbu Kişisel Veri Bilgilendirme Metni ve mevzuatta belirtilen yükümlülüklerinin ifası için, belirtilen amaç ve gerekli süre dahilinde saklanmaktadır.
Kanun dahil ilgili mevzuat hükümleri dahilinde zorunlu olması durumunda bazı uygulamalar ve işlemler için ayrıca ilave izniniz gerekebilecektir. Bu durumlarda sizlerle iletişime geçilecek ve sizlerin açık rızaları rica edilecektir. Bu verilere ek olarak bizlere iletmiş olduğunuz Kişisel Verileriniz hukukun gerekli kıldığı durumlarda resmi kurum ve/veya kuruluşlar ve mahkemeler tarafından talep edilmesi halinde ilgili merci ve mahkemelere iletilebilecektir.
Küçüklerin tarafımıza, ebeveyninin veya velisinin izni olmadan Kişisel Verilerini göndermemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.
Web Sitesi’nin, durumun niteliğine göre diğer internet sitelerine bağlantılar içermesi halinde bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun olup olmamaları hususunda hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. Şirket, link veya benzeri başka yöntemlerle bağlantı verdiği sitelerin içeriklerinden hiçbir zaman sorumlu değildir.
Şirket ile paylaştığınız tüm bilgiler, her ne sebeple olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü bir kişinin yararına kullanılmayacak; açık yazılı izniniz olmaksızın işbu metinde belirtilen amaçlar dışında herhangi bir üçüncü şahısla, firmayla veya kurumla paylaşılmayacak, kısmen veya tamamen kopyalanmayacak ve yayınlanmayacaktır.
Kanun’un 11. maddesi uyarınca; (i) kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme; (ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (vi) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; (vii) Kanun’un 7. maddesi uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (viii) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ix) kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtiriz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği”) uyarınca, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirdiğiniz ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle (bu kapsamda info@artjewellerywatches.com e-posta adresimiz üzerinden Şirket ile iletişime geçilmesini rica ederiz) veya başvuru amacınıza yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletmeniz durumunda, Şirket talebin niteliğine göre taleplerinizi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği’nde belirtilen tarifedeki ücret Şirket tarafından talep edilebilecektir.

Şirket, başvurunuz üzerine talebinizi kabul edecek veya gerekçesini açıklayarak reddedecek ve cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda sizlere bildirecektir. Başvurunuzda yer alan talebinizin kabul edilmesi halinde Şirket tarafından gereği yerine getirilecektir. Başvurunun Şirket’in hatasından kaynaklanması ve tarafınızdan bir ücret tahsil edilmesi halinde alınan ücret iade edilecektir.