ART Mücevherat & Saat

Genel Şartlar

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme Metni ile yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve yürürlükteki ilgili diğer sair mevzuat kapsamında, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 58133-5 sicil numarası ile kayıtlı Levazım Mah. Koru Sk. Zorlu Center No.2/308 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim ART MÜCEVHERAT SAN. VE TİC. LTD. Şirketi’ne (“Şirket”) ait ve Şirket tarafından işletilen “www.artjewellerywatches.com” alan adlı internet sitesinin (“Web Sitesi”) tarafınızca kullanılması, Şirket ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişki ile bağlantılı olarak Kişisel Verilerinizin elde edilmesi, Şirket’e sağladığınız verilerin işlenmesi, kullanım türü, derecesi ve amacı ile ilgili olarak siz kullanıcılarımıza bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin ve gizli bilgilerinizin korunmasını ve gizli tutulmasını ciddiye almaktayız. Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirketimiz, çalışanlarımız ve servis sağlayıcılarımız tarafından sizlere karşı ticari ve/veya sözleşmesel ilişkiden doğan görev ve yükümlülüklerimizi yerine getirirken veri korunmasını, veri gizliliğine dikkat edilmesini ve verilerin yalnızca sizlere bildirdiğimiz amaçlarla kullanılmasını sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.
Şirket tarafından işlenmesi gereken ve söz konusu veri işleme amacı ile sınırlı olarak tarafınızdan talep edilen Kişisel Verileri Şirket’e sağlamanız gerekmektedir.
Şirket ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişki nedeniyle Şirket tarafından Web Sitesi’ndeki veya Web Sitesi dışından alınan formlar, çerezler ve benzeri yöntemler suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yollar ile elde edilen Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak Kanun’un 4. maddesinde ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen genel ilkeler ışığında, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’in sözleşmesel yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve sözleşmesel haklarınızın tesisi için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri ile tarafınıza ait kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu metinde belirtilen amaçlar dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

Bizlere sağladığınız verileriniz yurt içinde ve/veya yurtdışında mukim mevcut iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, haleflerimiz, hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar, hukuk ve vergi danışmanları, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari faaliyetlerimizi yürütebilmek adına işbirliği yaptığımız hizmet tedarikçilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek ve bu kişiler tarafından yukarıda belirtilen Kişisel Veri işleme amacı ile orantılı ve gerekeli olan süre ile işlenebilecektir.
Söz konusu verileriniz, Şirket’in işbu Kişisel Veri Bilgilendirme Metni ve mevzuatta belirtilen yükümlülüklerinin ifası için, belirtilen amaç ve gerekli süre dahilinde saklanmaktadır.
Kanun dahil ilgili mevzuat hükümleri dahilinde zorunlu olması durumunda bazı uygulamalar ve işlemler için ayrıca ilave izniniz gerekebilecektir. Bu durumlarda sizlerle iletişime geçilecek ve sizlerin açık rızaları rica edilecektir. Bu verilere ek olarak bizlere iletmiş olduğunuz Kişisel Verileriniz hukukun gerekli kıldığı durumlarda resmi kurum ve/veya kuruluşlar ve mahkemeler tarafından talep edilmesi halinde ilgili merci ve mahkemelere iletilebilecektir.
Küçüklerin tarafımıza, ebeveyninin veya velisinin izni olmadan Kişisel Verilerini göndermemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.
Web Sitesi’nin, durumun niteliğine göre diğer internet sitelerine bağlantılar içermesi halinde bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun olup olmamaları hususunda hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. Şirket, link veya benzeri başka yöntemlerle bağlantı verdiği sitelerin içeriklerinden hiçbir zaman sorumlu değildir.
Şirket ile paylaştığınız tüm bilgiler, her ne sebeple olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü bir kişinin yararına kullanılmayacak; açık yazılı izniniz olmaksızın işbu metinde belirtilen amaçlar dışında herhangi bir üçüncü şahısla, firmayla veya kurumla paylaşılmayacak, kısmen veya tamamen kopyalanmayacak ve yayınlanmayacaktır.
Kanun’un 11. maddesi uyarınca; (i) kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme; (ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (vi) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; (vii) Kanun’un 7. maddesi uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (viii) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ix) kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtiriz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği”) uyarınca, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirdiğiniz ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle (bu kapsamda info@artjewellerywatches.com e-posta adresimiz üzerinden Şirket ile iletişime geçilmesini rica ederiz) veya başvuru amacınıza yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletmeniz durumunda, Şirket talebin niteliğine göre taleplerinizi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği’nde belirtilen tarifedeki ücret Şirket tarafından talep edilebilecektir.

Şirket, başvurunuz üzerine talebinizi kabul edecek veya gerekçesini açıklayarak reddedecek ve cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda sizlere bildirecektir. Başvurunuzda yer alan talebinizin kabul edilmesi halinde Şirket tarafından gereği yerine getirilecektir. Başvurunun Şirket’in hatasından kaynaklanması ve tarafınızdan bir ücret tahsil edilmesi halinde alınan ücret iade edilecektir.Çerezler

Web sitemizde; IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi, internet bağlantınız, site kullanımları hakkındaki bilgiler gibi belirli verileri otomatik olarak elde etmemize yardımcı olan çerezler (cookie) bulunmaktadır. Söz konusu çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır ve sitemizde bulunan çerezler, bilgisayarınız için zararlı sayılabilecek yazılımlar göndermek için kullanılmamaktadır.

Çerezler genellikle bilgisayarınızda saklanarak, Web Sitemizde yapmış olduğunuz işlemler, gezintileriniz esnasındaki tıklamalarınızın kaydedilmesi yolu ile internet sitesini hangi zaman dilimi içerisinde, ne kadar süre ile kaç kişinin kullandığı, bir kişinin internet sitesini hangi amaçlarla, kaç kez ziyaret ettiği ve site üzerinde ne kadar vakit harcadığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacı ile sağlanmaktadır. Web Sitemizi kullanarak kullanılan çerezleri onaylamış olursunuz. Şirket, söz konusu çerezler aracılığı ile verilerinizi işleyebilir ve elde edilen bilgileri analiz etme amacı ile bu kapsamda yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarılabilir.

Çerezler tarafından verileriniz toplanmadan Web Sitemizi görüntülemek istiyorsanız seçiminizi cihazınızın ve/veya tarayıcınızın ayarlarından her zaman değiştirebilirsiniz. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda Web Sitemizde her türlü işlemi yapamayacağınızı ve Web Sitemizin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini belirtmek isteriz.

Gizlilik

Şirket’e ait internet sitesinin, durumun niteliğine göre diğer internet sitelerine bağlantılar içermesi halinde bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun olup olmamaları hususunda hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. Şirket, link veya benzeri başka yöntemlerle bağlantı verdiği sitelerin içeriklerinden hiçbir zaman sorumlu değildir.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işleme ilişkin olarak kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’un ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, az önce saymış olduğumuz haklarınıza ilişkin taleplerinizi, söz konusu yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından şu aşamada ilgili haklarınızın kullanımına ilişkin herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu Kanun gereğince, yazılı olarak Şirket’e iletmeniz gerekmektedir.

Kanun’un 11. maddesinde sayılan ve işbu metin ile sizlere bildirilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edebileceğimiz gerekli bilgiler ile belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmayı talep ettiğinize yönelik açıklama/açıklamalarınızı içeren talebinizi; Levazım Mah. Koru Sk. Zorlu Center No.2/308 Beşiktaş İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@artjewellerywatches.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Şirket, talebiniz üzerine talebinizi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Şirket tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunuzun Şirket’in hatasından kaynaklanması ve sizden bir ücret tahsil edilmesi halinde alınan ücret size iade edilecektir.İptal ve İade Şartları
Kargonuz elinize ulaştığı tarihten veya ürününüzü mağazamızdan aldığınız günden itibaren 14 gün içerisinde iade, 30 gün içerisinde değişim yapabilirsiniz.
 
Tahrip edilmiş, kullanılmış, kutusuz, garanti belgesi ve aksesuarları eksik olan ürünlerin iadesi ve değişimi kesinlikle yapılamamaktadır.
 
Siparişiniz tarafınıza ulaştığında ürün ile ilgili herhangi bir problem var ise aynı gün içerisinde info@artjewellerywatches.com adresine durumu bildirmeniz gerekmektedir. Müşteri temsilcilerimiz konu ile ilgili en kısa sürede geri dönüş yapacaklardır.
 
İade ve değişim işlemlerinde anlaşmalı olduğumuz kargo şirketi Yurtiçi Kargo ile “Karşı Ödemeli” olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo şirketi haricinde gelen “Karşı Ödemeli” gönderilerde, gönderim ücreti tarafınızdan ödenmektedir.
 
İade ve değişim hakkında detaylı bilgi için; xxxxx numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. İade ve Değişim Adresi:Levazım Mah. Koru Sk. Zorlu Center No.2/308 Beşiktaş İstanbul Kargonuzun tarafımıza ulaşmasıyla birlikte teknik servis kontrolleri yapıldıktan sonra: İade işlemleriniz bankanıza bağlı olarak 10 gün içerisinde tarafınıza yansır. Bu sürece Art Mücevherat müdahale edememektedir.
 

Değişim işlemleriniz ortalama 7 gün içerisinde tamamlanmaktadır. Aksi takdirde müşteri temsilcilerimiz sizinle irtibata geçecektir.